Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja dla wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy, na których powstają odpady komunalne GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny PODATKI
Dodatek energetyczny GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dodatki mieszkaniowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników OŚWIATA
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach OŚWIATA
Informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny PODATKI
Nabycie nieruchomości GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nadanie numeru porządkowego budynku GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Odpracowanie zaległości czynszowych. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Oświadczenie o wartości i sprzedaży napojów alkoholowych ALKOHOLE
Pismo ogólne do urzędu OGÓLNE
Podział nieruchomości GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Przydział mieszkań GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozgraniczenie nieruchomości GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Skargi i wnioski OGÓLNE
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. EWIDENCJA LUDNOŚĆI
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych DOWODY OSOBISTE
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi DOWODY OSOBISTE
Wniosek o wydanie dowodu osobistego DOWODY OSOBISTE
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wydanie wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Zajęcie pasa drogowego GOSPODARKA KOMUNALNA
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych ALKOHOLE
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ALKOHOLE
Zgłoszenie pobytu stałego EWIDENCJA LUDNOŚĆI
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego DOWODY OSOBISTE
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP EWIDENCJA LUDNOŚĆI
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego EWIDENCJA LUDNOŚĆI
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego EWIDENCJA LUDNOŚĆI
Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy EWIDENCJA LUDNOŚĆI
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy EWIDENCJA LUDNOŚĆI