Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz dokument: plik_pdf

 

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku udostępniania danych jednostkowych – 31 PLN.
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa. Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 4. Pełnomocnictwo - jeżeli Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty za jego złożenie  - 17 PLN.

Opłaty

 1. Udostępnianie danych na rzecz nw. podmiotów, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych następujenieodpłatnie:
 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.
 1. Podmioty, które:
 • wykażą w tym interes prawny. Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.


Termin i sposób realizacji

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 2. UWAGA ! Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności(Dz. U. 2015 r.  poz. 388).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r.  Nr 243 poz.1450 z późn. zmianami).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195,  poz.1153 z późn. zmianami).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zmianami).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zmianami).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zmianami)

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój Nr 8. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 724.