Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Nadanie numeru porządkowego budynku

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik:  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Plik w wersji doc. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Nadanie numeru porządkowego budynku

Ustalanie numerów porządkowych oraz założenie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań gminy.

Ustalenie numeru porządkowego następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

(ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice)

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem – parter, pokój nr 29

tel.: (0-74) 845-21-63

e-mail: a.karczmarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,               ul. Główna 132, I piętro, sekretariat.

 

Wymagane dokumenty:  

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego;

2. Kopia mapy lub szkic z lokalizacją i oznaczeniem budynku, któremu nadawany jest numer - dotyczy sytuacji, gdy wniosek obejmuje więcej niż jeden budynek lub gdy sytuacje w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy.

 

 


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Inicjatyw Gospodarczych    tel.074 845-21-63


Opłaty

 Opłaty: Nie pobiera się. 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:

1) Niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

2) W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3) W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane. 

Sposób załatwienia sprawy: Ustalenie numeru porządkowego budynku i zawiadomienie o tym fakcie właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. 


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1) art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uwagi: W przypadku budynków, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic albo gdy budynek położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, budynkom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do budynku. 

Procedura odwoławcza: Brak.