Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz dokumenty: Instrukcja,

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników word

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pdf

Zawiadomienie o zawarciu umowy,

Oświadczenie o otrzymaniu de minimis,

Formularz_informacja, 

 

 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
 • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego,
 • Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty

Zgodnie z art. 2.1 ustawy o opłacie skarbowej, czynności związane z nauką, zatrudnieniem i wynagrodzeniem za pracę nie podlegają opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.


Podstawa prawna

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., , poz. 1082 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. ( Dz.U. z 2019 r., poz. 391).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 r., poz. 743 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje drodze decyzji administracyjnej. Decyzje wydaje Wójt Gminy Stare Bogaczowice. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132,, I piętro - sekretariat pokój 21