Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Dodatek energetyczny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik: plik_pdf

„Wniosek  o przyznanie dodatku energetycznego” 

wraz z niezbędnymi dokumentami:

-  kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą    z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu),

-  fakturę VAT za energię elektryczną.


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach, Referat Gospodarki Komunalnej    tel.748452-719.


Opłaty

Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 13  lutego   2014 r.  w   sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( Dz. U. poz. 224 z 2014 r.).


Termin i sposób realizacji

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia  10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 220).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 180).

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.