Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych organizatora imprezy lub informację o tym, że organizatorem imprezy jest wnioskodawca;

3. Zgodę właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży (nie dotyczy terenu pod zarządem Gminy Stare Bogaczowice);

4. Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice).

 


Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem 


Opłaty

Opłata skarbowa:

17,00 zł – pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

5,00 zł – kopia pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

175,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W przypadku dokonania opłaty skarbowej lub innej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Wnoszone  na rachunek :Urząd Gminy Stare Bogaczowice

56 2030 0045 1110 0000 0086 4240

 


Termin i sposób realizacji

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca może złożyć:

1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice;

2. przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do złożenia wniosku;

3. wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice;

4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie biznes.gov.pl

Wniosek składa się do organu gminy właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

do 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji organu zezwalającego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając organowi stosowne oświadczenie. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni;

2. Zezwolenie może być wydane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 845 21 33

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.