Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Nie musisz przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje twój wniosek w systemie na podstawie danych, które podasz, i danych z rejestru PESEL.
 2. Jedna kolorowa fotografia na jednolitym jasnym tle o wymiarach 35 x 45 mm, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 3. Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:
 •   w przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można dołączyć fotografię przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z powodu wady narządu wzroku osoby do 16 roku życia (oryginał do wglądu) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej wady narządu wzroku osoby, która ukończyła 16 lat (oryginał do wglądu).
 1.   w przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można dołączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny oraz pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał).

Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich- pokój nr 8 Termin i sposób realizacji


Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.


Termin i sposób realizacji

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.
 2. Wniosek elektroniczny o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun lub kurator.

 5. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności pranych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 6. Osoba małoletnia może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18. urodzin.
 7. Jeśli składasz wniosek przez internet, musisz uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym.
  Na wizytę w urzędzie masz 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie twój wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).
 8. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
 9. Dowód osobisty lub Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 10. Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących sytuacjach:
 • Wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego.
 • Wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach urzędowych.

Podstawa prawna

 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U.2023 poz.2798)

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
 3. Powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego:

  -pierwszy dowód

  - zmiana danych zawartych w dowodzie

  - upływ terminu ważności

  - utrata dowodu

  - zmiana wizerunku twarzy

  - uszkodzenie dowodu

  - wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej

  - brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego

  - brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego

  - kradzież tożsamości

  - wymiana dowodu bez odcisków palców

  - reklamacja

  - inny

 1.  Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego lub niezwłocznie w przypadkach z pkt Nr 3.
 2. -  okresy ważności dowodów osobistych;

  -10 lat dla osób od 12 roku życia

  - 5 lat dla osób do 12 roku życia

  - 12 miesięcy dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

 3. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

 

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój Nr 8. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 724.