Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.).


Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem 


Opłaty

Opłata skarbowa:

17,00 zł – pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;

5,00 zł – kopia pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości proporcjonalnej, co do okresu, z którym wystąpił o zezwolenie.

Roczna opłata podstawowa wynosi:

525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wnoszone  na rachunek : Urząd Gminy Stare Bogaczowice

56 2030 0045 1110 0000 0086 4240


Termin i sposób realizacji

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca może złożyć:

1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice;

2. przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do złożenia wniosku;

3. wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice;

4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie biznes.gov.pl

Wniosek składa się do organu gminy właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

do 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.);

Uchwała nr XXXI/277/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Bogaczowice ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 4729);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. u. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji organu zezwalającego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając organowi stosowne oświadczenie. Decyzja stają się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Dodatkowe informacje, uwagi

 

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Starych Bogaczowicach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży oraz ustalonych limitów punktów sprzedaży napojów określonych w uchwale rady gminy;

2. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony tj. nie krótszy niż 2 lata (sprzedaż detaliczna) i nie krótszy niż 4 lata (działalność gastronomiczna);

3. Zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu należy zgłaszać organowi zezwalającemu w terminie 14 dni od dnia ich powstania;

4. W przypadku likwidacji punktu sprzedaży, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży oraz zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej należy zawiadomić o tym fakcie organ zezwalający w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 845 21 33

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.