Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz formularz: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

           1. Wniosek o wpis.

2.   Dowód tożsamości - do wglądu.

3.   W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.

4.   Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.


Komórka organizacyjna

Dokumenty należy złożyć w pokoju 6 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl


Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

 


Termin i sposób realizacji

1.   Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.

2.   W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Stare Bogaczowice  wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

 


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania