Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz dokument:          Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego. 
 2. Dowód osobisty lub paszport pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Opłaty

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2.  Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej wymeldowywanej osoby.

Termin i sposób realizacji

 1. Dla każdej wymeldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna).
 2. W zastępstwie osoby obowiązanej do wymeldowania się, zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 r.  poz. 388).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zmianami).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba ubiegająca się o wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
 3. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice  Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój Nr 8. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 724.