Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Przydział mieszkań

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek dla osób ubiegających się przydział lokali mieszkalnych w  budynkach stanowiących zasób Gminy Stare Bogaczowice : Wniosek dla osób ubiegających się przyznanie lokalu mieszkalnego

Wniosek o zamianę mieszkania:Wzór wniosku

Do wniosku należy dołączy (dotyczy Wniosków dla osób ubiegających się przydział lokali mieszkalnych w  budynkach stanowiących zasób Gminy Stare Bogaczowice i Wniosków o zamianę mieszkania) 
1) oświadczenie o stanie majątkowym, Plik do pobrania z Oświadczeniem o stanie majątkowym
2) deklaracje o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, Plik do pobrania Deklaracji o wysokości dochodów
3) dobrowolnie - zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu członków gospodarstwa domowego, . Plik do pobrania Zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodu na członków gospodarstwa domowego

 


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem  tel. 748452239, 74 8452220

 


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobą zakwalifikowaną do otrzymania mieszkania może nastąpić po pozyskaniu odpowiedniego lokalu. Dlatego też nie jest możliwe określenie terminu załatwienia sprawy


Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 12 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie kodeksu cywilnego oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r., poz.172 z  późn. zm.).

UCHWAŁA NR XXXIV/313/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice   

 

 

                    


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.