Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz dokument: plik_pdf

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 


Opłaty

 1. Podmiotom, o których mowa w pkt Nr 3a oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.
 2. Podmiotom, o których mowa w pkt Nr 3b, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.
 3. Opłaty za udostępnianie danych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowią dochód budżetu państwa

Termin i sposób realizacji

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
 •   organy prokuratury;
 •   organy Policji;
 •   Komendant Główny Straży Granicznej;
 •   Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 •   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 •   organy Służby Celnej;
 •   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 •   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 •   Szef Agencji Wywiadu;
 •   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 •   Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 •   wywiad skarbowy;
 •   sądy

inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 r. Nr 167,  poz. 1131 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z dnia 7 października 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452).

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój Nr 8. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 724.