Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości

IN-1            Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1         Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania polegających opodatkowaniu

ZIN-2         Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3         Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Podatek Rolny

IR-1            Informacje o gruntach

ZIR-1          Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania polegających opodatkowaniu

ZIR-2          Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3          Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Podatek leśny

IL-1            Informacja o lasach

ZIL-1          Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania polegających opodatkowaniu

ZIL-2          Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3          Załącznik do informacji o lasach  - dane pozostałych podatników


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Finansowo  Budżetowy tel. 74 845 27 25


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

  W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 poz 1235

Podatki lokalne z 12.01.1991 (Dz. U. 2019 poz 1770)

Uchwała XVI/153/2020 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 z dnia 06.11.2020

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.