Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Dodatki mieszkaniowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz pliki :

 Wniosek

Zaświadczenie o zarobkach

Wniosek  o przyznanie dodatku mieszkaniowego”  

wraz z:

  • ostatnim rachunkiem za energię elektryczną,
  • zaświadczeniami potwierdzającymi dochód gospodarstwa domowego za okres  trzech  miesięcy poprzedzające dzień złożenia wniosku.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Gospodarki Komunalnej    tel.748452-719.


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

  W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U z 2017 r., poz.180 ).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U.  z 2001 r. Nr 156, poz.1817 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  (Dz. U. z 2013 r., poz.589).

4. Uchwała Nr XIX/123/05  Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 marca 2005 r.                               w sprawię: obniżenia wysokości wskaźników procentowych  przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.