Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Przewóz zorganizowany:

 • wniosek w sprawie objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającym realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

wniosek o przewóz zorganizowany

Przewóz indywidualny:

 • wniosek w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wniosek o przewóz indywidualny
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (do wglądu);

Komórka organizacyjna

Sekretarz Gminy Stare Bogaczowice


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów


Podstawa prawna

 • Art. 32 ust.6 oraz art.39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 5 października 2021 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych Zarządzenie Nr 79/2021

 


Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).