Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik: Wniosek

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości


Komórka organizacyjna

RIG  -  Insp. ds. gospodarki gruntami tel.  74 84 52 163

parter - pok. Nr 29


Opłaty

Za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 10,00 zł


Termin i sposób realizacji

1.   Wójt Gminy w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletu dokumentów wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

2.   Z czynności ustalenia przebiegu granic wyznaczony geodeta sporządza protokół graniczny lub akt ugody.

3.   Zgodnie z art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w razie sporu do co przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

4.   Wójt Gminy w trybie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnych oświadczeń stron.

5.   W przypadku, gdy w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa wyżej, Wójt Gminy w trybie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.


Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze zm.)

2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

3.   Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

4.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)


Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi w trybie art. 33 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Dodatkowe informacje, uwagi

 

1.   Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.

2.   Organ prowadzący postępowanie wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości.

           3.  Koszty postępowania rozgraniczeniowego ponoszą strony

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.