Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz druk:Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

1.       Druk wniosku min 1 egz.

2.       Mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000,
a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

3.       Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Zapewnienie dostawy mediów technicznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu.


Komórka organizacyjna

Szczegółowe informacje na temat realizacji procesu uzyskać można pod nr telefonu 748452254.

Wnioski pobierać można w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 30, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.


Opłaty

Opłata  za  decyzję  –  107   zł,   wnoszona na rachunek: Urząd Gminy Stare Bogaczowice  konto:

56 2030 0045 1110 0000 0086 4240 z dopiskiem opłata skarbowa

Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 56 zł

Z opłaty skarbowej zwolnione są zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.


Termin i sposób realizacji

do 3 miesięcy.


Podstawa prawna

1.                Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.).

2.                Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2016 poz. 1827 z późn. zm.)

3.                Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dot. nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588 ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.


Tryb odwoławczy

Ustawa z  1960r  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (tj.  (  Dz.  U.  z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    za    pośrednictwem    Wójta Gminy Stare Bogaczowice w terminie  14  dni. 

Miejsce  złożenia  odwołania:  Urząd Gminy Stare Bogaczowice, sekretariat, pok. nr 21.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.