Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik:      Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z. U. 2023 poz. 1469 )

UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2023 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVIII/248/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/249/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIX/262/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stare Bogaczowice

UCHWAŁA NR XXIX/263/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/247/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXIX/266/2022 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

■ od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 25,00 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój nr 6. tel(74) 8452 133. mail: a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Telefon Komórkowy 513315996 do kontaktu z mieszkańcami w sprawach odpadów komunalnych.