Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Zajęcie pasa drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik : plik_pdf

1."Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" 

Wniosek zawiera dane dot.:

1. Inwestora;      

2. Osoby odpowiedzialnej;

3. Cel zajęcia pasa drogowego;

4. Lokalizacji robót;

5. Terminu zajęcia pasa drogowego;

6. Zajętej powierzchni.

7. Wbudowanych urządzeń obcych

Załączniki:

1) 1 egz. projektu organizacji ruchu drogowego i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót opracowany na aktualnym podkładzie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500,

2) szczegółowy harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym we wniosku terminie,

3) dokumentacje techniczną z uzgodnieniem do wglądu,


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Gospodarki Komunalnej telefon 74 84522719


Opłaty

§ 3, 4, 5 uchwały Rady Gminy Nr V/28/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 119 poz. 1602),


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

•    art. 20 pkt. 8,art. 39 ust. 3,art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 13a i 16, art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.):

•   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

• uchwały Rady Gminy Nr V/28/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 119 poz. 1602),

•    art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starych  Bogaczowicach, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, w Sekretariacie,

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.