Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Oświadczenie o wartości i sprzedaży napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości i sprzedaży napojów alkoholowych w roku 20...


Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem 


Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości proporcjonalnej, co do okresu, z którym wystąpił o zezwolenie.

Roczna opłata podstawowa wynosi:

525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Termin i sposób realizacji

Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy  w trzech równych ratach w terminach
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Nie dokonanie wpłaty w wyżej podanych  terminach  roku kalendarzowego objętego zezwoleniem powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

do 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.