Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Deklaracja dla wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy, na których powstają odpady komunalne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik:    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy, na których powstają odpady komunalne

 


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1469)

 

Uchwała Nr XIII/134/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Użytkownik nieruchomości niezamieszkałej stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

● powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

● zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

■ od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie Gminy

 

  pojemność pojemnika

odpady zbierane odbierane w sposób selektywny

60 l

5,00 zł

120 l

10,00 zł

240 l

20,00 zł

1100 l

90,00 zł

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój nr 6. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 133, mail: a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl