Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości 

DN-1               Deklaracja na podatek do nieruchomości

ZDN-1             Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2             Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny

DR-1               Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1             Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2             Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny

DL-1                Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1              Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2               Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Finansowo  Budżetowy tel. 74 845 27 25


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

 W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 poz 1235

Podatki lokalne z 12.01.1991 (Dz. U. 2019 poz 1770)

Uchwała XVI/153/2020 w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 z dnia 06.11.2020


Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.