Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Podział nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz druk: Wniosek

 

1.   Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości

2.   Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo oświadczenie wnioskodawcy przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.   Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.

4.   Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5.   Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami  w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

6.   Wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7.   Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

8.   Wykaz zmian gruntowych.

9.   Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

10.  Mapę z projektem podziału.

11.  Postanowienie opiniujące zgodność podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Komórka organizacyjna

RIG  -  Insp. ds. gospodarki gruntami , tel. 74 8452 163

parter - pok. Nr 29


Opłaty

Nie podlega opłacie


Termin i sposób realizacji

Decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje Wójt Gminy w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz 23 ze zm.)

3.   Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)


Tryb odwoławczy

Od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania