Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz dokument: plik_pdf 

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.


Opłaty

 1. Podmiotom wymienionym w pkt Nr 2a , realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.
 2. Podmiotom wymienionym w pkt 2b, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.

Termin i sposób realizacji

 1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
 •   organy prokuratury;
 •   organy Policji;
 •   Komendant Główny Straży Granicznej;
 •   Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 •   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 •   organy Służby Celnej;
 •   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 •   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 •   Szef Agencji Wywiadu;
 •   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 •   Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 •   wywiad skarbowy;
 •   sądy
 1. inne podmioty, jeżeli:
 •   wykażą w tym interes prawny lub
 •   wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
 1. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 r. Nr 167,  poz. 1131 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z dnia 7 października 2011 r. (Dz. U. z  2011 r.Nr 243, poz. 1452).

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój Nr 8. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 724.