Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Wydanie wpisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz druk: Wniosek

1. Wniosek – podanie o wydanie dokumentów,

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Komórka organizacyjna

Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji

Wnioski pobierać można w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 30, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji procesu uzyskać można pod nr telefonu 748452254


Opłaty

Opłata za wypis ze studium: do 5 stron – 30 zł

powyżej 5 stron – 50 zł

Opłata za wyrys ze studium:

a)    za kazdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b)   nie więcej niż – 200 zł

wnoszona na rachunek: Urząd Gminy Stare Bogaczowice  konto:

56 2030 0045 1110 0000 0086 4240 z dopiskiem opłata skarbowa


Termin i sposób realizacji

14 dni


Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.   z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm).

2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 1827).


Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 21.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania