Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz formularze: plik_pdf

1Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców składany na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

 5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka)

6. Oświadczenie "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.)".


Komórka organizacyjna

Sekretarz Gminy Stare Bogaczowice


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom


Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów


Podstawa prawna

Art. 14 a ust. 4 i art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2015, poz. 2156 ze zm.


Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).