Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Oświadczenie o wartości i sprzedaży napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości i sprzedaży napojów alkoholowych


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice


Opłaty

Opłatę przedsiębiorca wnosi w wysokości

  1. 525 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, a jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 37.500 zł – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  2. 525 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), a jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 37.500  zł– w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w  roku poprzednim
  3. 2.100 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu , a jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 77.000 zł – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Termin i sposób realizacji

Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy  w trzech równych ratach w terminach
 do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Nie dokonanie wpłaty w wyżej podanych  terminach  roku kalendarzowego objętego zezwoleniem powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Podstawa prawna

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)


Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w terminie 14 od jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa.)