Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz druk - zezwolenie stałe: Wniosek

                   - zezwolenie jednorazowe : Wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stare Bogaczowice

Załączniki:

▪ dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

▪ zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

▪ umowę spółki (jeżeli działalność prowadzona jest w spółce)

▪ decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.)


Komórka organizacyjna

Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji


Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

  1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

▪ do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525,00 złotych,

▪ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525,00 złotych,

▪ powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100,00 złotych.

Wnoszone  na rachunek :Urząd Gminy Stare Bogaczowice

56 2030 0045 1110 0000 0086 4240


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem  Wójta Gminy Stare Bogaczowice  w terminie 14 dni od doręczenia


Dodatkowe informacje, uwagi

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 8452718

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 218.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.