Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Nadanie numeru porządkowego budynku

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz plik:  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

1.   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

2.   Załączniki:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
 • Mapa z wrysowanym budynkiem
 • W przypadku gdy wniosek dotyczy budynku w budowie – oświadczenie o rozpoczęciu budowy oraz ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem graficznym
 • W przypadku gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

– ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem

lub

– ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiących załącznik do decyzji.

 


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Referat Inicjatyw Gospodarczych    tel.748163


Opłaty

Nie podlega opłacie


Termin i sposób załatwienia

Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)

2.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 125)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 218.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.