Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Przydział mieszkań

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przydział mieszkania : plik_pdf

Wniosek o zamianę mieszkania: plik_pdf

Wniosek o przydział mieszkania”  wraz  z zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny ubiegających się o przydział.

Ustalając wysokość dochodu, uwzględnia się średnią z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przed datą złożenia wniosku. 


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach, Referat Gospodarki Komunalnej    tel.748452-719.


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobą zakwalifikowaną do otrzymania mieszkania może nastąpić po pozyskaniu odpowiedniego lokalu. Dlatego też nie jest możliwe określenie terminu załatwienia sprawy


Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 12 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie kodeksu cywilnego oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz.150 z  późn. zm.).    

Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice.                          


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach  -  pokój nr 218.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nieuzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.