herbeBOI - Gmina Stare Bogaczowice

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobierz plik: plik1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

odpady zbierane odbierane w sposób selektywny

odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

dla każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

14,00

21,00

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój nr 116. tel(74) 8452 133. mail: a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl