herbeBOI - Gmina Stare Bogaczowice

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobierz plik: plik1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września  ..9tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

Uchwała NR VI/53/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr VI/53/2019

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

 

● zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

● zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice stawki opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

gospodarstwo domowe

odpady zbierane odbierane w sposób selektywny

odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

dla każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

14,00

21,00

Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  – pokój nr 116. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (74) 8452 133.