Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Stare Bogaczowice

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz dokumenty: Instrukcja,

 Wniosek o dofinansowanie,

 Zawiadomienie_o_umowie,

 Oświdczenie o otrzymaniu de minimis,

 Formularz_informacja, 

 

 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
 • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego,
 • Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty

Zgodnie z art. 2.1 ustawy o opłacie skarbowej, czynności związane z nauką, zatrudnieniem i wynagrodzeniem za pracę nie podlegają opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.


Podstawa prawna

 1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., , poz. 2156 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1808).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. ( Dz.U. z 2010 r., Nr 244 poz. 1626 ).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami).
 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1206 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. 352 z 24.12.2013).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice.


Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132,, I piętro - sekretariat